Soorten Onderzoeken:

Klinische psychologie is de psychologische kennis en praktijk zoals die gebruikt wordt bij mensen met psychosociale, welzijns- en vooral gezondheidsproblemen.

Wanneer u voor een dergelijk onderzoek naar ons verwezen wordt is het omdat men vraagt welke psychosociale, welzijns- of gezondheidsproblemen bij u aanwezig zijn en wat daarvan de impact is op uw functioneren.   Meestal bestaat er bij u een gezondheidsprobleem, waarvan met de effecten en de samenhang met andere problemen wil kennen. 

Tijdens een dergelijke onderzoek, vooral vragenlijsten, wordt gepeild naar de aanwezigheid van problemen, de samenhang daartussen, het al dan niet samenvallen met een vermoede diagnostiek. 

U voorbereiden op een dergelijk onderzoek?

Zo’n onderzoek duurt gemakkelijk 2 à 3 uur.  Een deel van dit onderzoek kan ook digitaal, van bij u thuis worden ingevuld. 
U kunt zich op een dergelijk onderzoek voor de rest niet echt voorbereiden.
Aangezien u testonderzoek moet uitvoeren moet u, indien dit voor u noodzakelijk is, uw een leesbril meebrengen.
Indien u op geregelde tijden medicatie moet nemen of verzorging nodig hebt, moet u de nodige medicatie en verzorgingsmiddelen meebrengen.
Hebt u eerder een dergelijk onderzoek gehad, breng dit dan mee of bezorg het ons op cmlp@telenet.be.   We zorgen dan voor aanvullend onderzoek, dat anders of beter geschikt is om de problemen in kaart te brengen. 

Wij voorzien voor u koffie, water, frisdrank.

Psychofysiologisch onderzoekBij een hele reeks lichamelijke klachten kan de arts u verwijzen voor een psychofysiologisch onderzoek. Dit is onder meer het geval bij pijnklachten en bij klachten die doen vermoeden dat het niet goed werken van bepaalde lichamelijke systemen (zoals spieren) een belangrijke rol speelt. Naast pijn denken we dan onder meer ook aan spanningshoofdpijn, hyperventilatie, hartklachten, nek- of rugpijn, gewrichtsklachten, duizeligheid en nog veel meer. Dat klachten niet zichtbaar zijn op beeldvorming, betekent niet dat er niets aan de gang is. Misschien ziet het er wel goed uit, maar werkt het niet naar behoren.
Met psychofysiologisch onderzoek kan men een disfunctie van bepaalde lichamelijke systemen dan toch vaak aantonen. Een passende behandeling kan dan alsnog worden voorgesteld.

 

 

U voorbereiden op een dergelijk onderzoek?

Draag bij voorkeur gemakkelijke kledij, waarbij het aangedane lichaamsdeel vlot bereikbaar is. Er worden elektroden geplaatst op het te onderzoeken lichaamsdeel. De contactvloeistof kan achteraf soms roodheid of jeuk veroorzaken, waarbij wassen en het inbrengen van bijvoorbeeld Nivea al voldoende soelaas brengt. Wij trachten het lichaamsdeel alvast ook onmiddellijk na het onderzoek van alle contactvloeistofresten te ontdoen.

Laat ons weten welke medicatie u genomen hebt. Tracht indien mogelijk het gebruik van sedativa of hypnotica in de laatste uren voorafgaand aan het onderzoek te vermijden.
Zo’n onderzoek duurt ongeveer 1 uur.
U kunt zich op een dergelijk onderzoek voor de rest niet echt voorbereiden.
Tijdens een persoonlijkheidsonderzoek kunnen 2 dingen worden nagegaan: – Of een bepaald persoonlijkheidskenmerk of een bepaalde persoonlijkheidsstoornis aanwezig is of niet. – Wat de impact is van een bepaald persoonlijkheidskenmerk op het persoonlijk, interpersoonlijk en professioneel functioneren. Op dergelijke vragenlijsten kan men geen goede of foute antwoorden geven. Naar waarheid en gevoel antwoorden is hier de boodschap. U voorbereiden op een dergelijk onderzoek? Zo’n onderzoek duurt gemakkelijk 2 à 3 uur. Een deel van dit onderzoek kan ook digitaal, van bij u thuis worden ingevuld. Hebt u eerder een dergelijk onderzoek gehad, breng dit dan mee of bezorg het ons op cmlp@telenet.be. Dit kan de duur va het onderzoek verkorten. U kunt zich op een dergelijk onderzoek voor de rest niet echt voorbereiden. Aangezien u testonderzoek moet uitvoeren moet u, indien dit voor u noodzakelijk is, uw een leesbril meebrengen. Indien u op geregelde tijden medicatie moet nemen of verzorging nodig hebt, moet u de nodige medicatie en verzorgingsmiddelen meebrengen. Wij voorzien voor u koffie, water, frisdrank.
Neuropsychologisch onderzoek
Tijdens een neuropsychologisch onderzoek wordt het functioneren van de hersenen aan de hand van vragen, vragenlijsten en testonderzoek onderzocht. We kunnen zodoende de impact van de aanwezige of vermoede hersenletsels in kaart brengen. Neuropsychologisch onderzoek kan disfuncties aantonen, die al dan niet met beeldvorming reeds werden aangetoond.
Het is belangrijk dat mensen, die voor een dergelijk onderzoek verwezen worden zo goed mogelijk aan het onderzoek meewerken. Pas dan is het mogelijk om de reële impact van hersenaandoeningen aan te tonen.

U voorbereiden op een dergelijk onderzoek?

Tijdens het gesprek dat voorafgaat aan de testing mag u zich laten bijstaan door iemand die u en uw manier van functioneren goed kent. Het is immers mogelijk dat u zelf een aantal zaken niet (meer) goed weet.
Het is belangrijk dat u voorafgaand aan een dergelijk onderzoek voldoende nachtrust hebt genoten.
Zo’n onderzoek duurt gemakkelijk 3 à 5 uur.
Hebt u eerder een dergelijk onderzoek gehad, breng dit dan mee of bezorg het ons op cmlp@telenet.be. Dit kan de duur va het onderzoek verkorten. Bovendien mogen bepaalde testen niet kort op elkaar volgend worden afgenomen. Het is belangrijk dat we weten welke testen eerder werden afgenomen.
U kunt zich op een dergelijk onderzoek verder niet echt voorbereiden.
Aangezien u testonderzoek moet uitvoeren moet u, indien dit voor u noodzakelijk is, uw een leesbril meebrengen.
Indien u op geregelde tijden medicatie moet nemen of verzorging nodig hebt, moet u de nodige medicatie en verzorgingsmiddelen meebrengen.

Wij voorzien voor u koffie, water, frisdrank.

Bij een ergologisch onderzoek wordt nag

egaan of en op welke manier de opgelopen lichamelijke en psychische schade een effect hebben op het arbeids- en verdienvermogen. 

Tijdens zo’n onder

Ergologisch onderzoek2

zoek wordt nagegaan wat het arbeids- en verdienvermogen zou zijn indien de schade niet was opgetreden.  Er wordt een arbeidsprofiel opgemaakt dat rekening houdt met de eerdere opleiding, de herscholingsmogelijkheden, de persoonlijke kenmerken.

Van de geobjectiveerde schade wordt bekeken op welke manier dit een impact heeft op dit arbeidsprofiel.   Het arbeids- en verdienvermogen dat mogelijk is rekening houdende met deze impact wordt gedocumenteerd. 

Ergologisch onderzoek3

 

Anders dan wat de meeste mensen denken moet men bij de begroting van de impact niet alleen rekening houden met de eerder gevolgde opleiding en de eerder uitgevoerde arbeid maar met álle mogelijkheden die er binnen de algemene arbeidsmarkt aanwezig waren.

 

 

 

 

 

 

Een dergelijk onderzoek omvat meestal een onderzoek van:

 • De intelligentie
 • Het geheugen
 • De administratieve aanleg
 • De technische aanleg
 • De handvaardigheid
 • Het aandachtsvermogen
 • Specifieke eerdere of potentiële vaardigheden.

U voorbereiden op een dergelijk onderzoek?

Zo’n onderzoek duurt gemakkelijk 3 à 5 uur.Hebt u eerder een dergelijk onderzoek gehad, breng dit dan mee of bezorg het ons op cmlp@telenet.be.   Dit kan de duur va het onderzoek verkorten. 

U kunt zich op een dergelijk onderzoek niet echt voorbereiden.Aangezien u testonderzoek moet uitvoeren moet u, indien dit voor u noodzakelijk is, uw een leesbril meebrengen.

Indien u op geregelde tijden medicatie moet nemen of verzorging nodig hebt, moet u de nodige medicatie en verzorgingsmiddelen meebrengen.

Wij voorzien voor u koffie, water, frisdrank.

 

Wij bepalen uw graad van behoefte aan hulp van derden op basis van de volgende activiteiten:

 • u verplaatsen
 • eten en uw maaltijden bereiden
 • zelf voor uw persoonlijke hygiëne instaan en u kleden
 • uw woning onderhouden en huishoudelijke taken uitvoeren
 • in staat zijn zonder toezicht te leven, u bewust zijn van gevaar en in staat zijn gevaar te vermijden
 • in staat zijn om te communiceren en sociale contacten te hebben.

Vaak dienen wij voorafgaand aan het bepalen van de nood aan hulp bij deze handelingen ook de aard en de ernst van de aandoening in kaart te brengen.  Dat betekent dat er eerst een klinisch psychologisch, neuropsychologische en/of ergologisch onderzoek moet gebeuren.

De bepaling van de nood aan hulp van derden gebeurt aan de hand van observaties (soms ter plekke) en specifieke vragenlijsten die door uzelf of een belangrijke derde moeten worden ingevuld. 

U voorbereiden op een dergelijk onderzoek?

Het onderzoek naar de nood aan hulp van derden duurt normaliter ongeveer 1 uur. 
U kunt zich op een dergelijk onderzoek niet echt voorbereiden.
Aangezien u testonderzoek moet uitvoeren moet u, indien dit voor u noodzakelijk is, uw een leesbril meebrengen.
Indien u op geregelde tijden medicatie moet nemen of verzorging nodig hebt, moet u de nodige medicatie en verzorgingsmiddelen meebrengen.

Wij voorzien voor u koffie, water, frisdrank.

Wij bepalen de behoefte aan hulpmiddelen, die noodzakelijk zijn om de impact van uw aandoening of handicap zoveel mogelijk te beperken.  Het kan hierbij gaan om hulpmiddelen om plaatsen toegankelijk te maken, huishoudelijke handeling opnieuw of beter te kunnen uitvoeren, om verplaatsingen te maken, om opnieuw bepaalde arbeidstaken uit te voeren, …

Herstel gaat immers altijd voor op vergoeding.  Men moet steeds alles in het werk stellen om de schade zoveel mogelijk te beperken. 

Vaak dienen wij voorafgaand aan het bepalen van de nood aan hulp bij deze handelingen ook de aard en de ernst van de aandoening in kaart te brengen.  Dat betekent dat er eerst een klinisch psychologisch, neuropsychologische en/of ergologisch onderzoek moet gebeuren.

De bepaling van de nood aan hulp van derden gebeurt aan de hand van observaties (soms ter plekke) en specifieke vragenlijsten die door uzelf of een belangrijke derde moeten worden ingevuld. 

U voorbereiden op een dergelijk onderzoek?

Het onderzoek naar de nood aan hulp van derden duurt normaliter ongeveer 1 uur. 
U kunt zich op een dergelijk onderzoek niet echt voorbereiden.
Aangezien u testonderzoek moet uitvoeren moet u, indien dit voor u noodzakelijk is, uw een leesbril meebrengen.
Indien u op geregelde tijden medicatie moet nemen of verzorging nodig hebt, moet u de nodige medicatie en verzorgingsmiddelen meebrengen.

Wij voorzien voor u koffie, water, frisdrank.

Het gebeurt vaker dat een aandoening langer blijft bestaan als verwacht mocht worden.  Daarbij kunnen allerlei factoren een rol spelen, die aan de hand een klinisch psychologisch onderzoek, een neuropsychologisch of een psychofysiologisch onderzoek kunnen in kaart gebracht worden. 
Het gebeurt ook vaak dat een passende behandeling niet werd uitgevoerd omdat die niet gekend was, niet vergoed werd, niet adequaat werd uitgevoerd.
Er wordt ons in die situaties gevraagd een passende behandeling voor te stellen.
Het onderzoek van de passende behandelingsmogelijkheden gebeurt aansluitend op kennisname van een dossier of na uitgebreid onderzoek bij ons. 

 

U voorbereiden op een dergelijk onderzoek?

U kunt zich op een dergelijk onderzoek dus niet echt bijkomend voorbereiden
.Voor het onderzoek van de behandelingsmogelijkheden hoeft u geen bijkomende tijd te voorzien. 
Indien u eerder behandeling hebt gevolgd, dan is het van belang dat u ons de naam en het werkadres van de behandelaars meedeelt, eventuele verslagen opvraagt en meebrengt.